Cloch Road 2000

June 20th Cloch
1 G.McCarter 30.32
2 A.Holms 30.45
3 A.Bartholomew 32.10
4 D.Pettigrew 33.29
5 D.Newman 36.18
6 J.Clark 39.14
7 G.Hyett DNF


June 27th Cloch
1 R.McCready 29.18
2 G.McCarter 30.08
3 A.Holms 30.25
4 T.May 32.04
5 G.Hyett 32.36
6 D.Pettigrew 33.58
7 D.Haddock 35.29
8 D.Newman 36.48
9 J.Clark 37.39
10 J.Beckett 37.45
11 S.Robinson 42.27
12 W.Boyle 45.47


July 4th Cloch Course
1 R.McCready 29.28
2 G.McCarter 30.39
3 A.Holms 31.27
4 I.MacIntosh 31.49
5 E.Daisley 31.57
6 I.Reynolds 33.06
7 D.McLoughlin 35.22
8 J.Clark 35.48
9 D.Boyle 36.29
10 W.Boyle 36.29
11 D.Haddock DNF
12 G.Hyett DNF


July 11th Cloch Course
1 A.HOLMES 30.23
2 G.MCARTER(V) 30.43
3 I.MACINTOSH 32.22
4 G.HYETT(J) 32.49
5 I.REYNOLDS 32.58
6 D.HADDOCK 35.37
7 D.MCLAUGHLIN(V) 36.32
8 S.ROBINSON 39.322
9 L.NEWMAN(L) 41.09
10 W.BOYLE(J) 43.58


July 18th Cloch Short Course
1 G.McCarter 21:49
2 A.Holmes 21:56
3 A.Bartholomew 22:53
4 T.May 23:25
5 I.MacIntosh 23:30
6 I.Reynolds 23:44
7 D.Pettigrew 23:54
8 G.Heytt 23:59
9 J.Clark 26:02
10 D.Newman 26:18
11 L.Newman 30:42


July 25th Cloch Short Course
1 S.Daisley 19:58
2 H.Jamieson 20:16
3 A.Holmes 21:57
4 G.McCarter 22:01
5 A.Bartholomew 22:46
6 I.MacIntosh 22:54
7 T.May 23:05
8 E.Daisley 23:15
9 G.Heytt 23:16
10 D.Pettigrew 23:23
11 I.Reynolds 23:56
12 D.Haddock 25:37
13 D.Newman 25:56


August 8th Cloch Course 13 miles
1 G.McCarter 30:29
2 P.Tiggerdine 30:30
3 A.Holmes 30:45
4 G.Heytt 31:45
5 E.Daisley 32:04
6 T.May 32:09
7 I.MacIntosh 32:23
8 I.Reynolds 33:25
9 G.Morrison 33:46
10 D.Haddock 34:35
11 D.Boyle 35:11
12 W.Cuthbert 36:53
13 J.Beckett 37:16
14 J.Clark 37:37
15 I.McInness 40:11